Vans Park Series: Shanghai
Roman Pabich and Sakura Yosozumi Claim VPS Shanghai Victory